Befizetés

Étkezési díj befizetés!

 A MÁJUS – JÚNIUS havi étkezési díjak befizetésének időpontja:

2022. JÚNIUS 8-a SZERDA

  7.00-tól – 14.00-ig   

valamint                

  2022. JÚNIUS 9-e CSÜTÖRTÖK

12.00-tól – 16.00-ig

Fizetni az alábbi módokon van lehetőség:

készpénzzel a polgármesteri hivatal épületében, az élelmezésvezetőnél,

– vagy átutalással – az étkező nevének megjelölésével a közleményben- a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda

11743040-15807652-00000000 bankszámlájára.(Több étkező esetén külön utalással, csak a napot kell figyelembe venni, utalásnál az óra nem számít)

MINDEGYIK  ESETBEN KÉREM AZ IDŐPONT

 PONTOS BETARTÁSÁT!!!!!!         

                             Tisztelettel : Gazdagné Dencsi Krisztina

                                                          Tel. : +3630/511-0231

                                                                                            élelmezésvezető

Tisztelt Szülők / Étkezők!

Az étkezés megrendelésével, lemondásával, valamint az étkezési térítési díjak fizetésével kapcsolatos információkra szeretnénk a figyelmüket felhívni !

Megrendelés, lemondás:

Gyermekük, vagy saját étkezésüket csak és kizárólag az élelmezésvezetőnél tudják megrendelni, lemondani a +3630/511-0231es mobilszámon vagy az elelmezes@balatonendred.hu email címen, az étkezés megrendelését, lemondását megelőző nap legkésőbb 11 óráig.

Az aznapi ebéd lemondását nem áll módunkban elfogadni!

A térítési díjak megállapítása:

Az egyes élelmezési tevékenység kapcsán előírható térítési díjak meghatározása elsősorban az élelmezési egységet fenntartó képviselő-testület joga.

A módosított 1993. évi III. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (a gyermekek napközbeni ellátása, az étkeztetés, stb.), azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletben rögzíteni kell a térítési díj mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját az intézményt fenntartó szerv évente két alkalommal vizsgálhatja felül és változtathatja meg.

A térítési díj befizetésének szabályai :

A térítési díjak beszedésének módját a képviselő-testületi rendelet is szabályozhatja.

Eltérő szabályozás hiányában a térítési díjak beszedésének rendje a következő:

A térítési díjak beszedése:

 Az önkormányzat épületében tárgyhót követően, utólagosan, legfeljebb egy hónapi időtartamra

Gyermekétkeztetésnek az alábbi étkeztetési formák, módok minősülnek:

 • napközi otthonos óvodában,
 • általános iskolai napközi otthonban,
 • általános iskolai menzai ellátás.

Az étkezési térítési díj pontos összegéről és a díjfizetés pontos időpontjáról számlázási értesítőt állítunk ki névre szólóan, melyet vagy gyermeküknek adunk oda vagy lehetőség nyílik e-mail cím megadása esetén az elektronikus úton történő értesítésről is.

A díjfizetés időszakai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

Az étkezést igénybevevők köre Befizetés határideje A díj beszedés helye, a díj beszedéssel megbízott megnevezése
Valamennyi étkező Tárgyhót követő hónap 15. napja Az önkormányzat épületében Élelmezésvezető.

A térítési díj fizetésének módja lehet:

Az ellátottak részéről készpénzben, valamint a 2020/2021-es tanévben lehetőség nyílik az étkezés térítési díjának átutalással történő kifizetésére is.

Készpénzes fizetés esetén : a megadott időpontokban a Polgármesteri Hivatalban az élelmezésvezetőnél személyesen , lehetőleg a pontos összeg előkészítésével

Átutalásos fizetés esetén : a készpénzfizetésének megadott időpontban, a fizetési értesítőn szereplő összeg KEREKÍTÉS NÉLKÜLI pontos utalásával !

Kedvezményezett neve :  Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda

Kedvezményezett számlaszáma : 11743040-15807652

A közleménybe kérjük a gyermek vagy gyermekek nevét feltüntetni.

Több gyermek térítési díjának fizetése esetén lehet egy összegben is utalni, de csakis a kerekítés nélküli összegek összeadásával és a gyermekek megnevezésével a közleményben!

Kedvezmények

INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik)

 1. A BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSÖDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést,
 2. AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést kell biztosítani.

A részletes ismertetésben foglaltak szerint – AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE – AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN , ILLETVE 50 %-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNNYEL KELL BIZTOSÍTANI.

Joghely : A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN KELL BIZTOSÍTANI:

a) a bölcsődei, mini bölcsődei  ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló          számára, ha

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették;

 1. c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
 2. d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha – nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban részesül.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉVEL KELL BIZTOSÍTANI

( amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult)

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

c) a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

AZ INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS

 •  gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.
 • a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig biztosítandó.

A GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI, melyet

 1. a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
 2. b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő

AZ INTÉZMÉNYNEK FIZETI MEG.

A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI RÉSZBEN RÉSZLETEZETTEK SZERINT  AZ ARRA 

JOGOSULTAK RÉSZÉRE  AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST

 • ingyenesen,
 • 50 %-os normatív kedvezménnyel

KELL BIZTOSÍTANI.

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD MEGHATÁROZÁSÁNÁL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI:

 1. a tizennyolc éven aluli,
 2. a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket

Ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkezés igénybevételéhez kérjük csatolni a kedvezményre jogosító irat érvényes másolatát!

Kérjük az alábbi szabályok szíves betartását!

 Tisztelettel :

                                                                          Gazdagné Dencsi Krisztina

                                                                    élelmezésvezető